FONTAINE VIEILLE - campeergeest in het nomadeland
RESERVERINGEN
MIJN REKENING
vacances fontainevieille

Regels en voorschriften


1. TOELATINGS-EN VERBLIJFSVOORWAARDEN

Om aanvaard te worden, zich te installeren en te kunnen verblijven op de camping moet de manager of de vertegenwoordiger zijn autorisatie geven. Deze laatste is verplicht het goed gedrag en de orde te controleren en te zorgen dat de kampeerregels en voorschriften worden nageleefd. Het feit door op een camping te verblijven houdt in zich te schikken naar het reglement. Wonen op de camping is totaal verboden.

2. POLITIEFORMALITEITEN

Minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun ouders kunnen enkel toegelaten worden mits een schrifetelijke verklaring van hen. Overeenkomstig met het artikel 611-35 van de ingangscode vreemdelingen verblijf of asielrecht. De beheerder is verplicht om de klant met vreemde nationaliteit bij zijn aankomst een politiedocument te laten invullen en tekenen. Deze moet vermelden, naam, voornaam, geboortedatum, plaats , nationaliteit en huidige verblijfplaats.Kinderen jonger dan 15j kunnen op de fiche van één der ouders geplaatst worden.

3. INSTALLATIE

De opstelling van uw accomodatie en zijn materiaal moet op de door de beheerder of manager aangeduide campingplaats geschieden.

4. RECEPTIE

Open van 1er april tot 31 octobre en 9 u tot 12u en van 14 u tot 18 en vanaf 1 juli tot 31 augustus van 8u tot 20 u. Aan de receptie vindt U alle inlichtingen over alle aangeboden diensten van de camping, informatie over de bevoorradingsmogelijkheden, de verschillende sportieve opties en de rijkdom van de toeristische mogelijkheden in de omgeving evenals de nuttige adressen.
Een inzamelingssysteem en een behandeling van klachten staat ter beschikking van de klanten.

5. AANKONGING

Het huidige inwendig reglement is aangekondigd aan de ingang van de camping en de receptie en wordt aan iedere klant die er om vraagt gegeven. Voor de erkende terreinen wordt de categorie van de toeristische en vrijetijdsvermelding aangeduid.
De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klant medegedeeld, aan de vastegestelde prijzen en voorwaarden volgens een ministrieel besluit.

6. VOORWAARDEN VOOR VERTREK

Klanten worden verzocht de receptie op de hoogte te brengen één dag voor hun vertrek. Klanten die vóór de openingstijden van de receptie willen vertrekken moeten de betaling één dag voor hun vertrek in orde brengen .

7. LAWAAI EN STILTE

U wordt gevraagd om geluiden en discussies te vermijden die uw buren zouden kunnen storen.
De muziekapparaten moeten overeenkomstig worden aangepast. Sluit Uw deuren en koffers zo discreet mogelijk zijn.
Honden en andere dieren mogen niet in vrijheid worden gelaten . Ze mogen ook niet achtergelaten worden op de camping of opgesloten in afwezigheid van hun meesters, die burgerlijk verantwoordelijk zijn.
De opgestelde uurroosters om de stilte en de rust te bewaren moeten nageleefd worden.

8. BEZOEKERS

Met toestemming van de manager of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers worden toegelaten tot de camping en dit onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.
De klant kan aan de receptie zijn bezoeker of bezoekers ontvangen. De diensten en faciliteiten van de camping zijn toegankelijk voor bezoekers.
De bezoeker kan gebruik maken van de campinginstallaties mits een vergoeding . De prijzen hiervan zijn geafficheerd aan de ingang en de receptie !
De voertuigen van de bezoekers zijn verboden op de camping.

9. CIRCULATIE

Op de camping mogen de voertuigen maximaal 10 km / uur rijden.
Het circuleren met de auto is enkel toegelaten tussen 7 u en 22u.
Alleen de voertuigen die eigendom zijn van onze campingverblijvers, mogen op de camping circuleren. Op de campeerplaats is het ten strengste verboden te parkeren tenzij daarvoor voorziene een plaatsen. Parkeren mag de verkeerscirculatie evenals de een nieuwe aankomer niet hinderen !

10. BEDRIJF EN UITSTRALING VAN FACILITEITEN

Om de uitstraling van de camping en haar faciliteiten geen schade toe te brengen vragen verplichten wij iedereen de zuiverheid en de hygiëne « sanitaire » te respecteren.
Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien.
Klanten moeten het afvalwater de daartoe voorziene voorzieningen bakken legen. Afvalvan welke aard dan ook en papieren, moet in de vuilnisbakken gegooid worden.
Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
Het drogen van linnen zal gebeuren met een gewone wasrek. Het wordt echter maar toegstaan tot 10 uur op uw eigen plaats, op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet hindert. Waslijnen aan bomen zijn verboden !
Planten en bloemen moeten worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in bomen te slagen, te snoeien en aanplantingen te verrichten .
Het is niet toegestaan om de locatie af te bakenen met persoonlijke middelen, noch in de grond te graven.
Alle herstellingen aangebrachte schade aan vegetatie, omheiningen, gronden en voorzieningen van de camping vallen onder de verantwoordelijkheid van de dader.

11. VEILIGHEID

BRAND
Open vuren (hout, steenkool, enz ...) zijn ten strengste verboden. Verwamingsplaatjes moeten onderhouden en in goede staat zijn en mogen niet gebruikt worden in gevaarlijke omstandigheden.
In geval van brand, verwittig onmiddellijk het management
Brandblussers kunnen indien nodig worden gebruikt.
Bij de receptie is een EHBO-pakket.
DIEFSTAL
Het management is verantwoordelijk voor objecten die op het kantoor zijn afgegeven en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van elke verdachte persoon melden. Klanten worden geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor hun materiaal te beschermen.

12. SPELEN

Geen enkel gewelddadig of hinderlijk spel mag in de buurt van de faciliteiten georganiseerd worden. De vergaderruimte kan niet gebruikt worden als speelruimte.
Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders.

13. STALLING

Enkel met overeenstemming van de directie kunt U Uw onbenut materiaal achterlaten op de door hun aangegeven plaats. Deze prestatie is kan betalend zijn!

14. NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT

Ingeval een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van het reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger , indien hij dit nodig acht, een mondelinge of schriftelijke kennisgeving maken om de onrust te stoppen.
De manager kan de overeenkomst opzeggen in geval van een ernstige of herhaalde overtreding van de interne regels en na formele kennisgeving ervan.
In het geval van een strafbaar feit, kan de manager beroep doen op de politie.

SPECIALE VOORWAARDEN

Het verwarmde binnenzwembad is geopend van april tot oktober. De buitenzwembaden zijn geopend in juli en augustus.
HET DRAGEN VAN BERMUDA IS VERBODEN BIJ HET ZWEMBAD.
HET DRAGEN VAN DE ARMBAND IS VEREIST OP DE CAMPING..

Annuleringsverzekering
Betaling en site beveiligd
Betaling in 4 x zonder extrakosten
Camping aan de rand van het Bassin d’Arcachon